Navigace

Obsah

Rozpočet obce Brod nad Tichou na rok 2008        
         
      Příjmy  
         
231.10 1111   Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 463000
231.10 1112   Daň z příjmů FO podávajících přiznání 44000
231.10 1113   Daň z příjmů FO – srážková 31000
231.10 1121   Daň z příjmů PO 604000
231.10 1211   DPH 823000
231.10 1333   Odměna za třídění odpadu – EKO-KOM 18000
231.10 1337   Poplatek za odvoz komunálního odpadu 136824
231.10 1341   Poplatek za psa 6090
231.10 1344   Poplatek ze vstupného 1000
231.10 1361   Poplatek za přihlášení k TP 500
231.10 1511   Daň z nemovitostí 230000
         
      Daňové příjmy - celkem 2357414
         
231.10 2111 1031 Příjmy z lesa 50000
231.10 2131 6171 Příjmy z pronájmu pozemků 28072
231.10 2139 3612 Nájmy z bytů 48768
231.10 2111 3632 Příjmy z pronájmu hrobových míst 10000
231.10 2132 3639 Nájem KD 31395
231.10 2141 6310 Příjmy z úroků – KB 3000
236.20 2141 6310 Příjmy z úroků – ČSOB 500
236.20 2460   Splátky půjček od obv. - FRB 50550
231.10 2329 6171 Ostatní nedaňové příjmy 4500
         
      Nedaňové příjmy – celkem 226785
         
231.10 3112 3612 Příjmy z prodeje bytu 41958
231.10 3111 6171 Příjmy z prodeje pozemků 20000
         
      Kapitálové příjmy – celkem 61958
         
231.10 4112   NI dotace ze státního rozpočtu 7200
         
      Příjaté dotace – celkem 7200
         
      CELKEM PŘÍJMY 2653357
         
         
      Výdaje  
         
231.10 5139 1031 Materiál – les 130000
         
231.10 5193 2221 Dopravní obslužnost 9280
         
231.10 5321 3113 Školné + obědy žáci 110000
         
231.10 5171 2310 Oprava kanalizace, vodovodu 30000
         
231.10 5194 3319 Dary (děti, jubilanti, FK Brod,...) 35000
         
231.10 5171 3329 Oprava a údržba – kostel 5000
         
231.10 5141 3612 Úroky z úvěru 5000
231.10 5171 3612 Oprava bytů 5000
         
231.10 5171 3639 Oprava pohostinství + KD 70000
         
231.10 5154 3631 El. energie 130000
231.10 5171 3631 Oprava veřejného osvětlení 30000
         
231.10 5169 3722 Směsný komunální odpad 190000
         
231.10 5169 3723 Sběrné nádoby 33000
         
231.10 5137 3745 DDHM – veřejná zeleň 25000
231.10 5139 3745 Materál – veřejná zeleň 10000
231.10 5171 3745 Opravy a udržování – veřejná zeleň 40000
         
231.10 5169 4351 Pečovatelská služba 35000
         
231.10 5139 5512 Matelriál -SDH 10000
231.10 5162 5512 Tel. Poplatky 2400
231.10 5163 5512 Pojistné – Š- 1203 5184
         
231.10 5123 6112 Mzdy – zastupitelstvo 216372
231.10 5032 6112 Zdravotní pojištění – zastupitelstvo 19474
         
231.10 5011 6171 Mzdy – zaměstnanci OÚ 163680
231.10 5031 6171 SP – zaměstnanci OÚ, org. 42557
231.10 5032 6171 ZP – zaměstnanci OÚ, org. 14731
231.10 5136 6171 Odborná literatura 5000
231.10 5137 6171 DDHM – OÚ 25000
231.10 5139 6171 Materiál – OÚ 5000
231.10 5151 6171 Vodné – OÚ 3000
231.10 5161 6171 Poštovné 2500
231.10 5162 6171 Tel. Poplatky + internet 28000
231.10 5163 6171 Bankovní poplatky, pojištění,... 25000
231.10 5166 6171 Notářské, advokátní služby (Ing. Šiling) 5000
231.10 5167 6171 Školení 5000
231.10 5169 6171 Služby (aktualizace) 10000
231.10 5171 6171 Opravy a udržování     30000
231.10 5173 6171 Cestovné 20000
231.10 5175 6171 Pohoštění OÚ 1500
231.10 5193 6171 Členství Euroregio Egrensis 1480
231.10 5229 6171 Členství – Svaz měst a obcí 2700
231.10 5329 ------- Členství – Lučina 2350
231.10 5362 6171 Daň z převodu nemovitostí 2000
231.10 5362 6399 Platby daní a poplatků 4000
236.20 5163 6171 Poplatky ČSOB 1500
231.10 5901 6409 REZERVA 905649
         
      Celkem – BĚŽNÉ VÝDAJE 2451357
         
      Celkem – KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 0
         
         
231.10 8124 ------- Splátky úvěru 204000
         
      Celkem financování 204000
         
      CELKEM VÝDAJE 2655357