Navigace

Obsah

ROZPOČET OBCE BROD NAD TICHOU 
      2009  
      Příjmy  
         
231.10 1111   Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 510 000
231.10 1112   Daň z příjmů FO podávajících přiznání 48 000
231.10 1113   Daň z příjmů FO – srážková 34 000
231.10 1121   Daň z příjmů PO 660 000
231.10 1211   DPH 915 000
231.10 1333   Odměna za třídění odpadu – EKO-KOM 16 000
231.10 1337   Poplatek za odvoz komunálního odpadu 180 000
231.10 1341   Poplatek za psa 5 600
231.10 1344   Poplatek ze vstupného 1 000
231.10 1361   Poplatek za přihlášení k TP 500
231.10 1511   Daň z nemovitostí 260 000
         
      Daňové příjmy - celkem 2 630 100
         
231.10 2111 1031 Příjmy z lesa 50 000
231.10 2131 6171 Příjmy z pronájmu pozemků 36 000
231.10 2139 3612 Nájmy z bytů 48 768
231.10 2111 3632 Příjmy z pronájmu hrobových míst 10 000
231.10 2132 3639 Nájem KD 27 900
231.10 2141 6310 Příjmy z úroků – KB 3 000
236.20 2141 6310 Příjmy z úroků – ČSOB 500
236.20 2460   Splátky půjček od obv. - FRB 50 550
231.10 2329 6171 Ostatní nedaňové příjmy 4 500
         
      Nedaňové příjmy – celkem 231 218
         
231.10 3112 3612 Příjmy z prodeje bytu 0
231.10 3111 6171 Příjmy z prodeje pozemků 20 000
         
      Kapitálové příjmy – celkem 20 000
         
231.10 4112   NI dotace ze státního rozpočtu 7 200
         
      Příjaté dotace – celkem 7 200
         
      CELKEM PŘÍJMY 2 888 518
         
         
      Výdaje  
         
231.10 5139 1031 Materiál – les 40 000
         
231.10 5193 2221 Dopravní obslužnost 9 280
         
231.10 5321 3113 Školné + obědy žáci 130 000
         
231.10 5171 2310 Oprava kanalizace, vodovodu 30 000
         
231.10 5194 3319 Dary (děti, jubilanti, FK Brod,...) 40 000
         
231.10 5171 3329 Oprava a údržba – kostel 5 000
         
231.10 5141 3612 Úroky z úvěru 5 000
231.10 5171 3612 Oprava bytů 5 000
         
231.10 5171 3639 Oprava pohostinství + KD 20 000
         
231.10 5154 3631 El. energie 130 000
231.10 5171 3631 Oprava veřejného osvětlení 30 000
         
231.10 5169 3722 Směsný komunální odpad 190 000
         
231.10 5169 3723 Sběrné nádoby 33 000
         
231.10 5137 3745 DDHM – veřejná zeleň 0
231.10 5139 3745 Materál – veřejná zeleň 10 000
231.10 5171 3745 Opravy a udržování – veřejná zeleň 40 000
         
231.10 5169 4351 Pečovatelská služba 35 000
         
231.10 5139 5512 Materiál -SDH 10 000
231.10 5162 5512 Tel. Poplatky 2 400
231.10 5163 5512 Pojistné – Š- 1203 5 184
         
231.10 5123 6112 Mzdy – zastupitelstvo 223 500
231.10 5032 6112 Zdravotní pojištění – zastupitelstvo 19 000
         
231.10 5011 6171 Mzdy – zaměstnanci OÚ 142 944
231.10 5031 6171 SP – zaměstnanci OÚ, org. 37 166
231.10 5032 6171 ZP – zaměstnanci OÚ, org. 12 150
231.10 5136 6171 Odborná literatura 5 000
231.10 5137 6171 DDHM – OÚ 25 000
231.10 5139 6171 Materiál – OÚ 5 000
231.10 5151 6171 Vodné – OÚ 3 000
231.10 5161 6171 Poštovné 2 500
231.10 5162 6171 Tel. Poplatky + internet 28 000
231.10 5163 6171 Bankovní poplatky, pojištění,... 30 000
231.10 5166 6171 Notářské, advokátní služby (Ing. Šiling) 5 000
231.10 5167 6171 Školení 5 000
231.10 5169 6171 Služby (aktualizace) 20 000
231.10 5171 6171 Opravy a udržování     30 000
231.10 5173 6171 Cestovné 20 000
231.10 5175 6171 Pohoštění OÚ 1 500
231.10 5193 6171 Členství Euroregio Egrensis 1 480
231.10 5229 6171 Členství – Svaz měst a obcí 2 700
231.10 5329 ------- Členství – Lučina 2 350
231.10 5362 6171 Daň z převodu nemovitostí 2 000
231.10 5362 6399 Platby daní a poplatků 4 000
236.20 5163 6171 Poplatky ČSOB 1 500
231.10 5901 6409 REZERVA 1 479 864
         
      Celkem – BĚŽNÉ VÝDAJE 2 878 518
         
      Celkem – KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 0
         
         
231.10 8124 ------- Splátky úvěru 10 000
         
      Celkem financování 10 000
         
      CELKEM VÝDAJE 2 888 518