Navigace

Obsah

      ROZPOČET (přebytkový)  
      na rok 2012  
      Příjmy rozpočtu obce  
         
231.10 1111   Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 400 000
231.10 1112   Daň z příjmů FO podávajících přiznání 10 000
231.10 1113   Daň z příjmů FO – srážková 38 000
231.10 1121   Daň z příjmů PO 400 000
231.10 1211   DPH 900 000
231.10 1333   Odměna za třídění odpadu – EKO-KOM 40 000
231.10 1334   Odvody za odnětí zemědělské půdy 700
231.10 1337   Poplatek za odvoz komunálního odpadu 130 000
231.10 1341   Poplatek za psa 4 200
231.10 1344   Poplatek ze vstupného 2 000
231.10 1361   Poplatek za přihlášení k TP 500
231.10 1511   Daň z nemovitostí 260 000
         
      Daňové příjmy - celkem 2 185 400
         
231.10 2111 1031 Příjmy z lesa 40 000
231.10 2111 6171 Příjmy s poskytování služeb-inter. 3 000
231.10 2112 6171 Přímy z prodeje zboží -pohl.,odzn.;knihy 3 000
231.10 2131 6171 Příjmy z pronájmu pozemků 31 000
231.10 2139 3612 Nájemné z bytů 199 000
231.10 2119 6171 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 000
231.10 2111 3632 Příjmy z pronájmu hrobových míst 6 000
231.10 2132 3639 Nájem KD 27 000
231.10 2141 6310 Příjmy z úroků – KB 4 000
231.10 2324 3613 Náhrady-Vaněčková( obchod) 22 740
236.20 2141 6310 Příjmy z úroků – ČSOB 3 000
236.20 2460   Splátky půjček od obv. - FRB 75 000
231.10 2139 3639 Pronájem reklamních ploch(majetek j.n) 10 000
         
      Nedaňové příjmy – celkem 425 740
         
231.10 3111 6171 Příjmy z prodeje pozemků 15 000
         
      Kapitálové příjmy – celkem 15 000
         
231.10 4112   NI dotace ze státního rozpočtu 60 100
         
      Příjaté dotace – celkem 60 100
         
      CELKEM PŘÍJMY 2 686 240
         
         
      Výdaje rozpočtu obce  
         
231.10 5139 1031 Materiál – les 100 000
231.10 5193 2221 Dopravní obslužnost 9 520
231.10 5321 3113 Školné + obědy žáci 154 000
231.10 5171 2310 Oprava kanalizace, vodovodu 20 000
231.10 5194 3319 Dary(děti;jubilea..) 40 000
231.10 5171 3329 Oprava a údržba – kostel 8 000
231.10 5171 3612 Oprava bytů 10 000
231.10 6119 3635 Dotace územní plán  222 000
231.00 5155 3639 Pevná paliva KD 7 000
231.10 5171 3639 Oprava pohostinství + KD 60 000
231.10 5154 3631 El. energie 120 000
231.10 6121 6171 Stavba přístřešku sportoviště 25 000
231.00 5169 3721 Sběr mobil.a nebezp.odpadu 22 000
231.10 5169 3722 Směsný komunální odpad 150 000
231.00 5169 3724 Uložení objemného a nebezp.odpadu 22 000
231.10 5169 3723 Sběrné nádoby - tříděný odpad 42 000
231.10 5137 3745 DDHM-nákup nového zařízení zeleň 20 000
231.10 5139 3745 Nákup materíálu -zeleň 85 000
231.10 5171 3745 Údržba zeleně;kácení;výsadba zeleně 40 000
231.10 5171 6171 Údržba hasič.přístroje 4 000
231.10 5169 4351 Pečovatelská služba 5 000
231.10 5171 5512 Opravy a udržování SDH(garáž) 30 000
231.10 5023 6112 Mzdy – zastupitelstvo 280 000
231.10 5032 6112 Zdravotní pojištění – zastupitelstvo 14 000
231.00 5021 6171 Výdaje na mzdy (dohoda o díle) 11 000
231.10 5011 6171 Mzdy – zaměstnanci OÚ 325 000
231.10 5031 6171 SP – zaměstnanci OÚ, org. 65 000
231.10 5032 6171 ZP – zaměstnanci OÚ, org. 25 000
231.10 5136 6171 Odborná literatura 3 000
231.10 5137 6171 DKP OÚ - nové zařízení evid. 20 000
231.10 5139 6171 Materiál OÚ - kanc.potřeby;prostředky 15 000
231.10 5141 3612 Úroky z úvěru 130 000
231.10 5151 6171 Vodné – OÚ 2 000
231.10 5156 3745 PHM zeleň 20 000
231.10 5161 6171 Poštovné 5 000
231.10 5162 6171 Tel. Poplatky + internet 30 000
231.10 5163 6310 Poplatky za vedení účtu KB 6 000
231.10 5163 6320 Služby peněž.ústavů - pojištění 20 000
231.00 5492 3319 Finanční dary 5 000
231.10 5169 3319 Kultura, pouť -služby 30 000
231.10 5169 6171 Služby OÚ-aktualizace;opravy;internet 20 000
231.10 5171 2212 Opravy silnice 20 000
231.10 5173 6171 Cestovné 25 000
231.10 5175 6171 Pohoštění OÚ 2 500
231.10 5192 6171 Členství Euroregio Egrensis 1 480
231.10 5229 6171 Členství – Svaz měst a obcí 2 700
231.10 5329 6171 Členství – Lučina 2 330
231.10 5362 6171 Daň z převodu nemovitostí 2 000
236.20 5163 6171 Poplatky ČSOB 2 000
231.10 5901 6409 Rezerva-přebytek 106 710  
         
      Celkem – BĚŽNÉ VÝDAJE 2 386 240
         
      Celkem – KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 0
         
         
231.10 8124 ------- Splátky úvěru 300 000
         
      Celkem financování 300 000
         
      CELKEM VÝDAJE 2 686 240
Vyhotoveno dne   25.1.2012.
 Vyvěšeno na úřední  desce: 26.1.2012
Schváleno dne: 25.1.2012
PODPISY ZASTUPITELŮ OBCE Brod nad Tichou:
Karásek Stanislav - Kopáček Ladislav ml. - 
Seidler Milan -  František Strnad -
Vaněčková Vladimíra - 
Rozehnalová Marie - 
Jíchová Alena -