Navigace

Obsah

Závěrečný účet obce Brod nad Tichou za rok 2006
 
 
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)
 
 
 
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2006
     (údaje jsou v tis.)
 

 
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Plnění k 31.12.2006
% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy
1 462
1 579
1 603
101,60
Třída 2 - Nedaňové příjmy
259
254
252
99,23
Třída 3 - Kapitálové příjmy
69
52
48
91,10
Třída 4 - Přijaté dotace
153
445
445
100,00
PŘÍJMY CELKEM
1 943
2 331
2 350 
100,80
Třída 5 - Běžné výdaje
1 724
1 946
1 829
94,00
Třída 6 - Kapitálové výdaje
15
0
0
0,00
VÝDAJE CELKEM
1 739
1 946
1 829
94,00
Saldo: příjmy - výdaje
204
385
521
135,32
Třída 8 - financování
 
 
 
 
Přijaté úvěry a půjčky
0
0
0
0
Splátky úvěrů
204
204
204
100
Úspora
0
180
0
0
Prostředky minulých let
0
0
0
0
FINANCOVÁNÍ CELKEM
204
384
204
53
Přebytek (-), ztráta (+)
 
 
 
 

 
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze 1 a 2 a jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě u paní Bernasové (výkaz FIN 2-12).
 
 
K překročení plnění daňových příjmů o 1,6 % došlo z důvodu vyššího výnosu na dani z příjmů fyzických osob a vyššího výnosu z daně z nemovitostí.
 
Běžné výdaje - oproti rozpočtu nebyly vyčerpány prostředky ve výši 180 tis. Kč na opravu místního kulturního domu z důvodu zdržení stavby kvůli získání vlastnictví přístavku budovy kulturního domu od SD Jednoty Tachov. Částka 180 tis. Kč byla rozpočtována a použita v roce 2007.
 
2) Stav fondu rozvoje bydlení
 
            Stav k 31.12.2006                                          Kč 116 975,40
 
Příjmy fondu tvoří splátky půjček poskytnutých v minulých letech, výdajem jsou půjčky poskytnuté půjčky v roce 2006. V roce 2006 nebyla poskytnuta žádná půjčka.
 
3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
 
Dotace do rozpočtu obce za rok 2006 činily celkem Kč 444 934,-. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2006 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány. Nevyčerpané prostředky z dotace na konání voleb ve výši Kč 16 607,- byly vráceny finančnímu úřadu dne 27.2.2007 s 12ti denním zpožděním.
 
 

Poskytovatel
UZ
Účel
položka
rozpočet
čerpání
%
KÚ PK
98 187
volby do Senátu Parlamentu ČR
4111
20 000,-
11 402,50
57,01 %
KÚ PK
98071
volby do PS Parlamentu ČR
4111
17 528,-
9 368,50
53,44 %
KÚ PK
-------
činnost místní správy
4112
3 444,-
3 444,-
100 %
KÚ PK
-------
činnost SDH
4122
740,-
740,-
100 %
KÚ PK
-------
oprava KD a pohostinství
4122
250 000,-
250 000,-
100 %
ÚP TC
13101
mzdy VVP
4116
153 222,-
153 222,-
100 %

 
 
 
4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006
 
 
            Přezkoumání hospodaření provedla Ing. Lenka Krausová - kontrolor pověřený řízením přezkoumání od Krajského úřadu Plzeňského kraje. Kontrola byla provedena dne 14.3.2007 jako jednorázové přezkoumání.
 
            Byly zjištěny tyto chyby a nedostatky:
 
a) § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků - zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních celků (více viz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚC Brod nad Tichou za rok 2006)
 
b) § 2 odst 1 písm. b) finanční operace týkající se tvorby a použití peněžních fondů
(více viz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚC Brod nad Tichou za rok 2006)
 
c) § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším vyhláškám.      
            - Vyhláška č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem
            - Zákon č. 218/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech
(více viz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚC Brod nad Tichou za rok 2006)
 
d) § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
            - Zákon č. 563/1991 Sb. , o účetnictví
(více viz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚC Brod nad Tichou za rok 2006)
 
 
 
Schváleno: _________________________
Návrh usnesení:
 
 
            Zastupitelstvo obce Brod nad Tichou schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2006 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 provedenou ekonomickým úsekem Krajského úřadu v Plzni s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření .
            Zastupitelstvo přijímá tato opatření:
 
- obec zaktualizuje vnitřní normu o zajištění vnitřního kontrolního systému, aktivně zapojí činnost kontrolního a finančního výboru obce dle zákona č. 128/2000 Sb. Zákona o obcích.
 
- obec zaměří svoji činnost k plnění povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků. Zpracuje pravidla pro plynulé hospodaření v době platnosti rozpočtového provizoria.
 
- vyúčtování dotací za volby v roce 2006 a vrácení nevyužitých peněžních prostředků neprobíhalo tak, jak bylo zvykem v letech minulých. Vratka finančních prostředků byla provedena okamžitě po zjištění skutečnosti, že prostředky už měly být vráceny Krajskému úřadu. Prostředky jsme vrátili Finančnímu úřadu v Tachově a žádali jsme FÚ o provedení kontroly. Protokol o provedení kontroly je přílohou závěrečného účtu. Jen pro zajímavost, obec Brod nad Tichou pochybila stejně jako dalších 20 obcí v okresu.
 
- chyby v účtování fondu rozvoje bydlení byly účetně opraveny (viz. příloha). Již v minulých letech byl fond rozvoje bydlení kontrolován Krajským úřadem a nebyly zjištěny žádné chyby. Až letos objevily chyby, které se vlečou od roku 2002.
 
- obec zpracuje metodiku k provedení řádné inventarizace majetku obce
 
- obec navrhuje zpracování metodiky týkající se plnění rozpočtových pravidel ekonomickým úsekem Krajského úřadu v Plzni, aby nedocházelo k nedostatkům a porušením a také k nechutným arogantním scén některých kontrolorů. Paní Ing. Kozová nepochopila, že obec je metodicky řízena Krajským úřadem v Plzni.
Obec zažádá současně o provedení auditu Krajským úřadem v Plzni a o dílčí přezkoumání hospodaření obce a přípravu podkladů (metodický dohled).
 
 
 
 
Přílohy: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚC Brod nad Tichou za rok 2006   
              VÚD č. 920001, VÚD č. 920002
             Protokol FÚ
              Výkaz FIN 2-12 M
 
 
 
 
V Brodě nad Tichou, 23.5.2007

18. 4. - 4. 5. 2019

Návrh Závěrečného účtu za rok 2018

Úřední deskaZobrazit více

18. 4. - 4. 5. 2019

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2021-aktuální stav

Úřední deskaZobrazit více

18. 4. - 4. 5. 2019

2019-Rozpočtové opatření č.1 z roku 2019

Úřední deskaZobrazit více

17. 4. 2019 - 30. 4. 2020

Porovnání všech položek výpočtu ceny vodného a stočného podle cenových předpisů pro vodné a stočné 2018

Úřední deskaZobrazit více

16. 4. - 2. 5. 2019

Vyjádření k záměru Farma nosnic-Brod nad Tichou

Úřední deskaZobrazit více