Navigace

Obsah

Závěrečný účet obce Brod nad Tichou za rok 2007
 
 
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)
 
 
 
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2007
     (údaje jsou v tis.)
 
 

 
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Plnění k 31.12.2006
% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy
1 631
1 609
1 680
104,40
Třída 2 - Nedaňové příjmy
219
181
172
95,09
Třída 3 - Kapitálové příjmy
43
0
0
0
Třída 4 - Přijaté dotace
7
276
276
100,00
PŘÍJMY CELKEM
1 900
2 065
2 128
103,00
Třída 5 - Běžné výdaje
1 835
2 489
2 444
98,16
Třída 6 - Kapitálové výdaje
0
73
73
100,00
VÝDAJE CELKEM
1 835
2 562
2 517
98,92
Saldo: příjmy - výdaje
-65
-497
-335
67,40
Třída 8 - financování
 
 
 
 
Přijaté úvěry a půjčky
0
350
350
100,00
Splátky úvěrů
-65
-202
-202
100,00
Schodek
0
349
349
100,00
Prostředky minulých let
0
0
0
0
FINANCOVÁNÍ CELKEM
-65
497
497
100,00
Přebytek (-), ztráta (+)
 
 
 
 

 
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze 1 a 2 a jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě u paní Bernasové (výkaz FIN 2-12).
 
K překročení plnění daňových příjmů o 3 % došlo z důvodu vyššího výnosu na dani z příjmů fyzických osob, právnických osob.
 
 
2) Stav fondu rozvoje bydlení
 
            Stav k 31.12.2007                                          Kč 176 559,54
 
Příjmy fondu tvoří splátky půjček poskytnutých v minulých letech a kladné úroky, výdajem jsou poplatky bance. V roce 2007 nebyla poskytnuta žádná půjčka.
 
 
3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
Dotace do rozpočtu obce za rok 2007 činily celkem Kč 268 752,-. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2007 je zpracován v tabulce.
 

Poskytovatel
UZ
Účel
položka
rozpočet
čerpání
%
KÚ PK
-------
činnost místní správy
4112
6 958,-
6 958,-
100 %
KÚ PK
-------
činnost SDH
4122
1 030,-
1 030,-
100 %
KÚ PK
-------
oprava KD a pohostinství
4122
150 000,-
150 000,-
100 %
ÚP TC
13101
mzdy VVP
4116
117 722,-
117 722,-
100 %

 
 
4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007
 
 
            Přezkoumání hospodaření provedla paní Velíšková Miloslava - kontrolor pověřený řízením přezkoumání od Krajského úřadu Plzeňského kraje. Kontrola byla provedena dne 1.3.2008 jako jednorázové přezkoumání.
 
            Při přezkoumání hospodaření ÚC Brod nad Tichou za rok 2007 byly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 ods. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.), spočívající v závažnosti:
 
            Závažnost: C1 - Nedostatky , spočívající v porušení rozpočtové kázně
 
            - Návrh závěrečného účtu nebyl zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho
   projednáním v zastupitelstvu územního celku
 
            - Schválený rozpočet byl přenesen do výkazu FIN 2-12 M v odlišné podobě s
 dopadem na jeho závazné ukazatele
 
            Závažnost: C2 - Nedostatky, spočívající v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti
vedení účetnictví
 
            - Účetní případy nebyly doloženy účetními doklady
 
             Nebyly předepsány veškeré pohledávky na účtu 315 - Pohledávky za rozpočtové
 příjmy, neúplná evidence pohledávek
 
             Nebyla provedena inventarizace majetku, závazků a pohledávek v souladu s §29 a
 §30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 
 
4) Opatření k odstranění zjištěných nedostatků:
 
                        * Všechny chyby v účtování byly opraveny dokladem č. 2/2008, který schválilo zastupitelstvo obce dne 26.3.2008
 
                        * Majetek evidovaný s nulovou hodnotou byl oceněn a zaúčtováním pod dokladem č. 3/2008, který zastupitelstvo obce schválilo dne 26.3.2008.
                        * Byly vyhotoveny likvidační protokoly k majetku vyřazenému v roce 2007. Likvidační protokoly byly schváleny obecním zastupitelstvem 26.3.2008.
 
 
 
 
Přílohy:
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚC Brod nad Tichou
Rozborový přehled o stavu příjmů, výdajů a financování k 31.12.2007
Výkaz Fin 2-12 M
Návrh usnesení
VÚD 2/2008, VÚD 3/2008
Likvidační protokoly k majetku vyřazenému v roce 2007
 
Návrh usnesení:
 
 
            Zastupitelstvo obce Brod nad Tichou schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2007. Dále schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007 provedenou kontrolní skupinou ekonomického oddělení Krajského úřadu v Plzni - s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření.
 
           
Zastupitelstvo obce Brod nad Tichou přijímá tato opatření:
 • zajistí důkladnou kontrolu návrhu rozpočtu obce a následnou kontrolu výkazu Fin 2-12M, aby nedocházelo k odlišným podobám rozpočtu.
 • starosta zajistí řádné zveřejnění následných závěrečných účtů v předepsaných lhůtách na úřední desce a zanesení do zavedené knihy dokumentů vyvěšených na úřední desce OÚ.
 • sepsání dodatku ke smlouvě o půjčce na odkoupení bytu na částku Kč 62 436,-. Sestavení nového splátkového kalendáře s navýšenou částkou splácení, tak aby byla půjčka splacena ve stanovené lhůtě, která je uvedena ve smlouvě. Půjčka je nyní pravidelně placena.
Na pohledávku za zboží ve výši Kč 84 740,- je zpracování dodatek ke smlouvě a nový splátkový kalendář.
 • okamžité odstranění nedostatků v přesné evidenci pohledávek na účtu 315.** - doplněny předpisy za pronájmy pozemků.
 • nesprávně zařazený nákup počítače na účet 022.40 byl přeúčtován na účet 028.10. Zaúčtovaná výměna kotel byla odstraněna. Software nakoupený zároveň s počítačem byl přeúčtování z účtu 013.10 na účet 028.10.
 • dlouhodobý hmotný majetek (vybavení KD) zařazen do majetku obce dle směrnice obce
 • starosta zajistí ocenění a zařazení do staveb veřejnou studnu a hřiště
 • majetek s nulovou hodnotou byl oceněn a zanesen do účetnictví obce
 • byly vyhotoveny likvidační protokoly k majetku vyřazenému v roce 2007 a byly podepsány zastupitelstvem obce
 • zavedena kniha evidence nákupu a spotřeby pohonných hmot
 • zavedena kniha evidence dokumentů zveřejňovaných na úřední desce obce
 • zastupitelstvo obce zajistí zkvalitnění činnosti kontrolního a finančního výboru obce
 • zajistit účast účetní obce na školeních k zákonům o účetnictví ÚC
 • obec zažádá Krajský úřad v Plzni o dílčí přezkoumání hospodaření obce a přípravu podkladů (metodický dohled) za rok 2008
 
 
 
 
 
V Brodě nad Tichou, 28.4.2008
 
 
 
 
 
Vyvěšeno:__________________________
 
Sejmuto: ___________________________
 
Schváleno: _________________________

18. 4. - 4. 5. 2019

Návrh Závěrečného účtu za rok 2018

Úřední deskaZobrazit více

18. 4. - 4. 5. 2019

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2021-aktuální stav

Úřední deskaZobrazit více

18. 4. - 4. 5. 2019

2019-Rozpočtové opatření č.1 z roku 2019

Úřední deskaZobrazit více

17. 4. 2019 - 30. 4. 2020

Porovnání všech položek výpočtu ceny vodného a stočného podle cenových předpisů pro vodné a stočné 2018

Úřední deskaZobrazit více

16. 4. - 2. 5. 2019

Vyjádření k záměru Farma nosnic-Brod nad Tichou

Úřední deskaZobrazit více