Navigace

Obsah

Závěrečný účet obce Brod nad Tichou za rok 2008
 
 
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)
 
 
 
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2008
     (údaje jsou v tis.)
 
 

 
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Plnění k 31.12.2008
% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy
2 360
2 359
2241
95
Třída 2 - Nedaňové příjmy
227
339
349
103
Třída 3 - Kapitálové příjmy
61
847
841
99
Třída 4 - Přijaté dotace
7
168
168
100
PŘÍJMY CELKEM
2 655
3 713
 3599
97
Třída 5 - Běžné výdaje
2 451
3 332
1 992
60
Třída 6 - Kapitálové výdaje
0
177
177
100
VÝDAJE CELKEM
2 451
3 509
2 169
62
Saldo: příjmy - výdaje
204
204
1 430
701
Třída 8 - financování
 
 
 
 
Přijaté úvěry a půjčky
0
0
0
100
Splátky úvěrů
-204
-204
-204
100
Schodek
0
0
0
100
Prostředky minulých let
0
0
-1 226
0
FINANCOVÁNÍ CELKEM
-204
-204
-1 430
701
Přebytek (-), ztráta (+)
0
0
0
0

 
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze 1 a 2 a jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě u paní Markové (výkaz FIN 2-12).
 
K překročení plnění nedaňových příjmů o 3 % došlo z důvodu neplánovaného prodeje pozemku.
 
 
 
2) Stav fondu rozvoje bydlení
 
            Stav k 31.12.2008                                          Kč 225 848,39
 
Příjmy fondu tvoří splátky půjček poskytnutých v minulých letech a kladné úroky, výdajem jsou poplatky bance. V roce 2008 nebyla poskytnuta žádná půjčka.
 
 
 
 
3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
Dotace do rozpočtu obce za rok 2008 činily celkem Kč 168 170,- rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2008 je zpracován v tabulce.
 

Poskytovatel
UZ
Účel
položka
rozpočet
čerpání
%
KÚ PK
-------
činnost místní správy
4112
7 200,-
7 200,-
100 %
KÚ PK
-------
činnost SDH
4122
1 370,-
1 370,-
100 %
ÚP TC
13101
mzdy VVP
4116
129 600,-
129 600,-
100 %
KÚ PK
98193
volby 2008
4111
30 000,-
30 000,-
100 %

 
4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008
 
Přezkoumání hospodaření vykonávali : Bc. Radka Sebránková - kontrolor pověřený řízením přezkoumání od Krajského úřadu Plzeňského kraje a kontrolor paní Jiřina Lišková. Kontrola byla provedena dne 11.3.2009 jako jednorázové přezkoumání.
 
 
Při přezkoumání hospodaření ÚC Brod nad Tichou za rok 2008:                                          nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 ods. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.),
neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 ods. 4. písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
 
Byly zjištěny dle § 10 ods. 4 písm. b) následující ukazatele :
 
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku                                         3,79 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku                                              1,97 %
c)podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku            7.16 %
 
 
 
Návrh usnesení:
 
 
            Zastupitelstvo obce Brod nad Tichou schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2008. Dále schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 provedenou kontrolní skupinou ekonomického oddělení Krajského úřadu v Plzni bez výhrad.
 
           
                  Zastupitelstvo obce Brod nad Tichou přijímá tato opatření:
 
  • obec zažádá Krajský úřad v Plzni o dílčí přezkoumání hospodaření obce a přípravu podkladů (metodický dohled) za rok 2009
 
 
 
 
 
V Brodě nad Tichou, 20.5.2009
 
 
 
Vyvěšeno:__________________________
 
Sejmuto: ___________________________
 
Schváleno: _________________________
 

18. 4. - 4. 5. 2019

Návrh Závěrečného účtu za rok 2018

Úřední deskaZobrazit více

18. 4. - 4. 5. 2019

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2021-aktuální stav

Úřední deskaZobrazit více

18. 4. - 4. 5. 2019

2019-Rozpočtové opatření č.1 z roku 2019

Úřední deskaZobrazit více

17. 4. 2019 - 30. 4. 2020

Porovnání všech položek výpočtu ceny vodného a stočného podle cenových předpisů pro vodné a stočné 2018

Úřední deskaZobrazit více

16. 4. - 2. 5. 2019

Vyjádření k záměru Farma nosnic-Brod nad Tichou

Úřední deskaZobrazit více