Navigace

Obsah

Závěrečný účet obce Brod nad Tichou za rok 2009
Zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb, O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)
NÁZEV: Obec Brod nad Tichou
SÍDLO: Brod nad Tichou č.p. 7 ; 348 15 Planá
E-mail: brodnadtichou@seznam.cz
IČO: 00573787
Rozpočet obce Brod nad Tichou byl schválen zastupitelstvem obce dne 18.2.2009. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce i v elektronické podobě s dálkovým přístupem od 30.1. – 17.2.2009.
Během roku 2009 byl rozpočet upravován pěti rozpočtovými opatřeními: Rozpočtové opatření č.1/2009 ze dne 2.4.2009 ; rozpočtové opatření č.2/2009 ze 7.10.2009 ; rozpočtové opatření č.3/2009 z 18.11.2009 ; rozpočtové opatření č.4/2009 z 16.12.2009 ; č.5/2009 z 31.12.2009. Všechny rozpočtové změny byly projednány a schváleny zastupitelstvem obce.
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009
(údaje jsou v tis.)

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Plnění k 31.12.2008
% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy
2 376
2379
2030
85
Třída 2 - Nedaňové příjmy
201
486
464
95
Třída 3 - Kapitálové příjmy
40
40
29
72
Třída 4 - Přijaté dotace
7
282
282
100
PŘÍJMY CELKEM
2624
3187
2805
88
Třída 5 - Běžné výdaje
2614
2846
2375
83
Třída 6 - Kapitálové výdaje
0
131
131
100
VÝDAJE CELKEM
2614
2977
2506
84
Saldo: příjmy - výdaje
10
210
299
0
Třída 8 - financování
-10
-210
-299
0
Přijaté úvěry a půjčky
0
0
0
0
Splátky úvěrů
0
0
0
0
Schodek
0
0
0
0
Prostředky minulých let
0
0
0
0
FINANCOVÁNÍ CELKEM
-10
-210
-299
0
Přebytek (-), ztráta (+)
0
0
0
0

Údaje o plnění rozpočtu , příjmy a výdaje jsou účtovány na základě rozpočtové skladby v členění na položky a paragrafy v plném členění jsou obsaženy v příloze 1 a 2 a jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě u paní Markové (výkaz FIN 2-12).
Přehled pořízeného majetku v roce 2009:
Nákup motorové pily za 7990,- Kč, nákup nákladního přívěsu za osobní automobil v ceně 11 888,- Kč, nákup pískoviště a dětské houpačky 19 567,-Kč , nákup spořiče el. energie pro veřejné osvětlení za 6 248,- Kč , bezúplatným převodem získala obec do majetku hasičský speciál Avia -31, který slouží SDH v hodnotě 458 781,-Kč. Bezúplatně byly převedeny pozemky od Pozemkového fondu ČR v hodnotě 132 741,- Kč.
Přehled vyřazeného majetku v roce 2009:
Prodej 4 pozemkových parcel na základě kupních smluv v hodnotě 16 640,-Kč.
Vyřazení Š-1203 z důvodu opotřebení. Interním dokladem č.29/2009 je v příloze č.3 doložen seznam vyřazeného dlouhodobého majetku z důvodů opotřebení , nefunkčnosti v celkové hodnotě 84 031,45 Kč. (převážně zařízení bývalé prodejny).
2) Stav fondu rozvoje bydlení
Stav k 31.12.2009 Kč 77 324,74
Příjmy fondu tvoří splátky půjček poskytnutých v minulých letech a kladné úroky, výdajem jsou poplatky bance. V roce 2009 bylo poskytnuto 5 půjček z fondu rozvoje bydlení o celkové výši 190 000 Kč.
V roce 2009 byla vrácena desetiletá bezúročná půjčka ve výši 200 tisíc Kč, Ministerstvu pro místní rozvoj- odbor podpory bydlení.
3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
Dotace do rozpočtu obce za rok 2009 dosáhly celkem 282 597,-Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2009 je zpracováno v níže uvedené tabulce. Dotace z úřadu práce v Tachově sloužily na pokrytí mzdových prostředků zřízených 2 pracovních míst
veřejně prospěšných prací, které byly společně dotovány z prostředků ČR a z prostředků EU.

Poskytovatel
UZ
Účel
položka
rozpočet
čerpání
%
KÚ PK
-------
činnost místní správy
4112
7 400,-
7 400,-
100 %
KÚ PK
14008
Pořízení CZECHPOINTU
4116
68857,-
68857,-
100 %
ÚP TC
13234
mzdy VVP
4116
128 640,-
128 640,-
100 %
ÚP TC
13229
Mzdy VVP
4116
59 400,-
59 400,-
100 %
KÚ PK
98193
Volby 2009
4111
18 300,-
18 300,-
100%

4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009
Přezkoumání hospodaření ÚSC Brod nad Tichou provedl Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly.
Dne 29.10.2009 provedly pracovnice oddělení finanční kontroly metodickou dohlídku, zaměřenu na konzultaci k jednotlivým § zákona č.250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech, zejména pravidla rozpočtového provizoria,sestavování rozpočtu, hospodaření dle schváleného rozpočtu,provádění rozpočtových změn ,inventarizace,dokladová inventura účtů ,zásady závěrečného účtu a oblast vedení pokladní služby.
Přezkoumání hospodaření ÚSC Brod nad Tichou vykonal kontrolor pověřený řízením přezkoumání - Eva Haasová, DiS a kontrolor Libuše Křenková dne 29.3.2010.
Závěr zprávy za rok 2009:nebyly zjištěny chyby a nedostatky
(§ 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.),
Sestavila: Blanka Marková, účetní ÚSC Brod nad Tichou dne 5.5.2010
Přílohy: č.1. Výkaz Fin 2 -12 M
č.2. Rozvaha
č.3. Inventární zápis k 31.12.2009
č.4. Zpráva z dílčího přezkoumání obce(metodický dohled) z 29.10.2009
č.5.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce z 29.3.2010
Do všech příloh lze nahlédnout v kanceláři účetní ( budova obecního úřadu) v úředních hodinách.
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele :
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 4,92 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 3,18 %
c)podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Brod nad Tichou s ch v a l u j e celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2009 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 provedenou kontrolní skupinou ekonomického oddělení Krajského úřadu v Plzni b e z v ý h r a d .
Zastupitelstvo obce Brod nad Tichou doporučuje:
·         Zažádat Krajský úřad v Plzni o provedení auditu za rok 2010 společně s dílčím přezkoumáním hospodaření obce a přípravu podkladů (metodický dohled) za rok 2010
 

18. 4. - 4. 5. 2019

Návrh Závěrečného účtu za rok 2018

Úřední deskaZobrazit více

18. 4. - 4. 5. 2019

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2021-aktuální stav

Úřední deskaZobrazit více

18. 4. - 4. 5. 2019

2019-Rozpočtové opatření č.1 z roku 2019

Úřední deskaZobrazit více

17. 4. 2019 - 30. 4. 2020

Porovnání všech položek výpočtu ceny vodného a stočného podle cenových předpisů pro vodné a stočné 2018

Úřední deskaZobrazit více

16. 4. - 2. 5. 2019

Vyjádření k záměru Farma nosnic-Brod nad Tichou

Úřední deskaZobrazit více