Navigace

Obsah

Závěrečný účet obce Brod nad Tichou za rok 2010
 
 
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)
 
 
 
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010
     (údaje jsou v tis.)
 
 

 
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Plnění k 31.12.2010
% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy
2 078
2 225
2189
98
Třída 2 - Nedaňové příjmy
396
760
286
38
Třída 3 - Kapitálové příjmy
75
54
42
78
Třída 4 - Přijaté transfery
119
480
480
100
PŘÍJMY CELKEM
2 668
3 559
3 037
85
Třída 5 - Běžné výdaje
2 548
1 414
2 379
168
Třída 6 - Kapitálové výdaje
0
4 825
4 685
97
VÝDAJE CELKEM
2 548
6 239
7 065
113
Saldo: příjmy - výdaje
120
-2 680
-4 028
0
Třída 8 - financování
-120
2 680
4 028
0
Přijaté úvěry a půjčky
0
2 800
2 800
100
Splátky úvěrů
-120
-120
-50
100
Schodek
0
0
0
100
Prostředky minulých let
0
0
1 278
0
FINANCOVÁNÍ CELKEM
-120
-2680
-4028
0
Přebytek (-), ztráta (+)
0
0
0
0

 
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze 1 a 2 a jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě u paní Markové (výkaz FIN 2-12).
 
Přehled pořízeného majetku v roce 2010 :
Nákup PC včetně monitoru a tiskárny za 29 799,- Kč
Lednice BEKO za 4 215,- Kč
Volební paravan za 7 261,- Kč
Stůl na stolní tenis za 16 980,- Kč
Nástěnná vitrína za 7 990,- Kč
Veřejné osvětlení I. etapa za 382 094,- Kč
Eviduje se nedokončená stavba domu č.p. 96 v hodnotě 4.434.571 Kč
 
Přehled vyřazeného majetku v roce 2010 :
- prodej 1 pozemků, na základě kupní smlouvy v hodnotě 396,20 Kč.
- vyřazení PC včetně jehl. tiskárny - veřejný internet z roku 2001 v celkové hodnotě
 62 168,80 Kč z důvodu opotřebení
- vyřazení decimální váhy v hodnotě 1220 Kč z důvodu opotřebení
- vyřazení varné konvice z roku 2001 v hodnotě 950,- Kč z důvodu opotřebení
- vyřazení čerpadla z roku 1999 v hodnotě 2 137 z důvodu opotřebení
 
 
 
 
2) Stav fondu rozvoje bydlení
 
            Stav k 31.12.2010                                         Kč 74 940,10
 
Příjmy fondu tvoří splátky půjček poskytnutých v minulých letech a kladné úroky, výdajem jsou poplatky bance. V roce 2010 byly poskytnuty 3 půjčky z fondu rozvoje bydlení o
celkové výši : 130 000 Kč.
 
 
3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
Dotace do rozpočtu obce za rok 2010 činily celkem Kč 480 201,- rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2010 je zpracován v tabulce. Dotace z úřadu práce v Tachově
sloužily na pokrytí mzdových nákladů 2 pracovníků veřejně prospěšných prací.
 

Poskytovatel
UZ
Účel
položka
rozpočet
čerpání
%
KÚ PK
-------
činnost místní správy
4112
79 800,-
79 800,-
100 %
KÚ PK
-------
dotace na pořízení VO
4222
200 000
200 000
100 %
ÚP TC
13101
mzdy VVP
4116
160 800,-
160 800,-
100 %
KÚ PK
98071
volby do PS ČR
4111
18 300
18 300
100 %
KÚ PK
98187
volby do zastupitelstev obcí
4111
20 000,-
20 000,-
100 %
KÚ PK
98005
SDL
4111
1 301
1 301
100 %

 
 
4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010
 
Přezkoumání hospodaření vykonávala : Libuše Křenková - kontrolor pověřený řízením přezkoumání od Krajského úřadu Plzeňského kraje a kontrolor paní Dis. Eva Haasová. Kontrola byla provedena dne 9.5.2011 jako jednorázové přezkoumání.
 
 
Při přezkoumání hospodaření ÚC Brod nad Tichou za rok 2010:                                          nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 ods. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.),
neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 ods. 4. písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
 
Byly zjištěny dle § 10 ods. 4 písm. b) následující ukazatele :
 
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku                                         16,58 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku                                              13,94 %
c)podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku            26,65 %
 
 
 
Návrh usnesení:
 
 
            Zastupitelstvo obce Brod nad Tichou schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2010. Dále schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 provedenou kontrolní skupinou ekonomického oddělení Krajského úřadu v Plzni bez výhrad.
 
           
                  Zastupitelstvo obce Brod nad Tichou přijímá tato opatření:
 
  • obec zažádá Krajský úřad v Plzni o dílčí přezkoumání hospodaření obce a přípravu podkladů (metodický dohled) za rok 2011.
 
 
 
 
 
V Brodě nad Tichou, 20.5.2011
 
 
 
Vyvěšeno : 24.5.2011
 
Sejmuto: ___________________________
 
Schváleno: _________________________
 
 

18. 4. - 4. 5. 2019

Návrh Závěrečného účtu za rok 2018

Úřední deskaZobrazit více

18. 4. - 4. 5. 2019

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2021-aktuální stav

Úřední deskaZobrazit více

18. 4. - 4. 5. 2019

2019-Rozpočtové opatření č.1 z roku 2019

Úřední deskaZobrazit více

17. 4. 2019 - 30. 4. 2020

Porovnání všech položek výpočtu ceny vodného a stočného podle cenových předpisů pro vodné a stočné 2018

Úřední deskaZobrazit více

16. 4. - 2. 5. 2019

Vyjádření k záměru Farma nosnic-Brod nad Tichou

Úřední deskaZobrazit více