mojeiD na našich stránkách!

Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany obec Brod nad Tichou. Více informací naleznete zde.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní verze

mobilní verze webu

Obsah

Závěrečný účet obce Brod nad Tichou za rok 2006
 
 
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)
 
 
 
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2006
     (údaje jsou v tis.)
 

 
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Plnění k 31.12.2006
% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy
1 462
1 579
1 603
101,60
Třída 2 - Nedaňové příjmy
259
254
252
99,23
Třída 3 - Kapitálové příjmy
69
52
48
91,10
Třída 4 - Přijaté dotace
153
445
445
100,00
PŘÍJMY CELKEM
1 943
2 331
2 350 
100,80
Třída 5 - Běžné výdaje
1 724
1 946
1 829
94,00
Třída 6 - Kapitálové výdaje
15
0
0
0,00
VÝDAJE CELKEM
1 739
1 946
1 829
94,00
Saldo: příjmy - výdaje
204
385
521
135,32
Třída 8 - financování
 
 
 
 
Přijaté úvěry a půjčky
0
0
0
0
Splátky úvěrů
204
204
204
100
Úspora
0
180
0
0
Prostředky minulých let
0
0
0
0
FINANCOVÁNÍ CELKEM
204
384
204
53
Přebytek (-), ztráta (+)
 
 
 
 

 
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze 1 a 2 a jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě u paní Bernasové (výkaz FIN 2-12).
 
 
K překročení plnění daňových příjmů o 1,6 % došlo z důvodu vyššího výnosu na dani z příjmů fyzických osob a vyššího výnosu z daně z nemovitostí.
 
Běžné výdaje - oproti rozpočtu nebyly vyčerpány prostředky ve výši 180 tis. Kč na opravu místního kulturního domu z důvodu zdržení stavby kvůli získání vlastnictví přístavku budovy kulturního domu od SD Jednoty Tachov. Částka 180 tis. Kč byla rozpočtována a použita v roce 2007.
 
2) Stav fondu rozvoje bydlení
 
            Stav k 31.12.2006                                          Kč 116 975,40
 
Příjmy fondu tvoří splátky půjček poskytnutých v minulých letech, výdajem jsou půjčky poskytnuté půjčky v roce 2006. V roce 2006 nebyla poskytnuta žádná půjčka.
 
3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
 
Dotace do rozpočtu obce za rok 2006 činily celkem Kč 444 934,-. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2006 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány. Nevyčerpané prostředky z dotace na konání voleb ve výši Kč 16 607,- byly vráceny finančnímu úřadu dne 27.2.2007 s 12ti denním zpožděním.
 
 

Poskytovatel
UZ
Účel
položka
rozpočet
čerpání
%
KÚ PK
98 187
volby do Senátu Parlamentu ČR
4111
20 000,-
11 402,50
57,01 %
KÚ PK
98071
volby do PS Parlamentu ČR
4111
17 528,-
9 368,50
53,44 %
KÚ PK
-------
činnost místní správy
4112
3 444,-
3 444,-
100 %
KÚ PK
-------
činnost SDH
4122
740,-
740,-
100 %
KÚ PK
-------
oprava KD a pohostinství
4122
250 000,-
250 000,-
100 %
ÚP TC
13101
mzdy VVP
4116
153 222,-
153 222,-
100 %

 
 
 
4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006
 
 
            Přezkoumání hospodaření provedla Ing. Lenka Krausová - kontrolor pověřený řízením přezkoumání od Krajského úřadu Plzeňského kraje. Kontrola byla provedena dne 14.3.2007 jako jednorázové přezkoumání.
 
            Byly zjištěny tyto chyby a nedostatky:
 
a) § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků - zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních celků (více viz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚC Brod nad Tichou za rok 2006)
 
b) § 2 odst 1 písm. b) finanční operace týkající se tvorby a použití peněžních fondů
(více viz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚC Brod nad Tichou za rok 2006)
 
c) § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším vyhláškám.      
            - Vyhláška č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem
            - Zákon č. 218/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech
(více viz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚC Brod nad Tichou za rok 2006)
 
d) § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
            - Zákon č. 563/1991 Sb. , o účetnictví
(více viz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚC Brod nad Tichou za rok 2006)
 
 
 
Schváleno: _________________________
Návrh usnesení:
 
 
            Zastupitelstvo obce Brod nad Tichou schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2006 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 provedenou ekonomickým úsekem Krajského úřadu v Plzni s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření .
            Zastupitelstvo přijímá tato opatření:
 
- obec zaktualizuje vnitřní normu o zajištění vnitřního kontrolního systému, aktivně zapojí činnost kontrolního a finančního výboru obce dle zákona č. 128/2000 Sb. Zákona o obcích.
 
- obec zaměří svoji činnost k plnění povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků. Zpracuje pravidla pro plynulé hospodaření v době platnosti rozpočtového provizoria.
 
- vyúčtování dotací za volby v roce 2006 a vrácení nevyužitých peněžních prostředků neprobíhalo tak, jak bylo zvykem v letech minulých. Vratka finančních prostředků byla provedena okamžitě po zjištění skutečnosti, že prostředky už měly být vráceny Krajskému úřadu. Prostředky jsme vrátili Finančnímu úřadu v Tachově a žádali jsme FÚ o provedení kontroly. Protokol o provedení kontroly je přílohou závěrečného účtu. Jen pro zajímavost, obec Brod nad Tichou pochybila stejně jako dalších 20 obcí v okresu.
 
- chyby v účtování fondu rozvoje bydlení byly účetně opraveny (viz. příloha). Již v minulých letech byl fond rozvoje bydlení kontrolován Krajským úřadem a nebyly zjištěny žádné chyby. Až letos objevily chyby, které se vlečou od roku 2002.
 
- obec zpracuje metodiku k provedení řádné inventarizace majetku obce
 
- obec navrhuje zpracování metodiky týkající se plnění rozpočtových pravidel ekonomickým úsekem Krajského úřadu v Plzni, aby nedocházelo k nedostatkům a porušením a také k nechutným arogantním scén některých kontrolorů. Paní Ing. Kozová nepochopila, že obec je metodicky řízena Krajským úřadem v Plzni.
Obec zažádá současně o provedení auditu Krajským úřadem v Plzni a o dílčí přezkoumání hospodaření obce a přípravu podkladů (metodický dohled).
 
 
 
 
Přílohy: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚC Brod nad Tichou za rok 2006   
              VÚD č. 920001, VÚD č. 920002
             Protokol FÚ
              Výkaz FIN 2-12 M
 
 
 
 
V Brodě nad Tichou, 23.5.2007

13. - 29. 11. 2018

Oznámení

Úřední deskaZobrazit více

12. - 22. 11. 2018

Upozornění-změna datumu schůze 2.jednání zastupitelstva obce

Úřední deskaZobrazit více

7. - 23. 11. 2018

Usnesení zastupitelstva obce č./2018

Úřední deskaZobrazit více

7. 11. 2018 - 31. 3. 2019

Otevírací doba v zimním období-pohostinství

Úřední deskaZobrazit více

2. 11. - 31. 12. 2018

Návrh rozpočtu SOČ na rok 2019

Úřední deskaZobrazit více