mojeiD na našich stránkách!

Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany obec Brod nad Tichou. Více informací naleznete zde.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní verze

mobilní verze webu

Obsah

Závěrečný účet obce Brod nad Tichou za rok 2007
 
 
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)
 
 
 
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2007
     (údaje jsou v tis.)
 
 

 
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Plnění k 31.12.2006
% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy
1 631
1 609
1 680
104,40
Třída 2 - Nedaňové příjmy
219
181
172
95,09
Třída 3 - Kapitálové příjmy
43
0
0
0
Třída 4 - Přijaté dotace
7
276
276
100,00
PŘÍJMY CELKEM
1 900
2 065
2 128
103,00
Třída 5 - Běžné výdaje
1 835
2 489
2 444
98,16
Třída 6 - Kapitálové výdaje
0
73
73
100,00
VÝDAJE CELKEM
1 835
2 562
2 517
98,92
Saldo: příjmy - výdaje
-65
-497
-335
67,40
Třída 8 - financování
 
 
 
 
Přijaté úvěry a půjčky
0
350
350
100,00
Splátky úvěrů
-65
-202
-202
100,00
Schodek
0
349
349
100,00
Prostředky minulých let
0
0
0
0
FINANCOVÁNÍ CELKEM
-65
497
497
100,00
Přebytek (-), ztráta (+)
 
 
 
 

 
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze 1 a 2 a jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě u paní Bernasové (výkaz FIN 2-12).
 
K překročení plnění daňových příjmů o 3 % došlo z důvodu vyššího výnosu na dani z příjmů fyzických osob, právnických osob.
 
 
2) Stav fondu rozvoje bydlení
 
            Stav k 31.12.2007                                          Kč 176 559,54
 
Příjmy fondu tvoří splátky půjček poskytnutých v minulých letech a kladné úroky, výdajem jsou poplatky bance. V roce 2007 nebyla poskytnuta žádná půjčka.
 
 
3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
Dotace do rozpočtu obce za rok 2007 činily celkem Kč 268 752,-. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2007 je zpracován v tabulce.
 

Poskytovatel
UZ
Účel
položka
rozpočet
čerpání
%
KÚ PK
-------
činnost místní správy
4112
6 958,-
6 958,-
100 %
KÚ PK
-------
činnost SDH
4122
1 030,-
1 030,-
100 %
KÚ PK
-------
oprava KD a pohostinství
4122
150 000,-
150 000,-
100 %
ÚP TC
13101
mzdy VVP
4116
117 722,-
117 722,-
100 %

 
 
4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007
 
 
            Přezkoumání hospodaření provedla paní Velíšková Miloslava - kontrolor pověřený řízením přezkoumání od Krajského úřadu Plzeňského kraje. Kontrola byla provedena dne 1.3.2008 jako jednorázové přezkoumání.
 
            Při přezkoumání hospodaření ÚC Brod nad Tichou za rok 2007 byly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 ods. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.), spočívající v závažnosti:
 
            Závažnost: C1 - Nedostatky , spočívající v porušení rozpočtové kázně
 
            - Návrh závěrečného účtu nebyl zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho
   projednáním v zastupitelstvu územního celku
 
            - Schválený rozpočet byl přenesen do výkazu FIN 2-12 M v odlišné podobě s
 dopadem na jeho závazné ukazatele
 
            Závažnost: C2 - Nedostatky, spočívající v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti
vedení účetnictví
 
            - Účetní případy nebyly doloženy účetními doklady
 
             Nebyly předepsány veškeré pohledávky na účtu 315 - Pohledávky za rozpočtové
 příjmy, neúplná evidence pohledávek
 
             Nebyla provedena inventarizace majetku, závazků a pohledávek v souladu s §29 a
 §30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 
 
4) Opatření k odstranění zjištěných nedostatků:
 
                        * Všechny chyby v účtování byly opraveny dokladem č. 2/2008, který schválilo zastupitelstvo obce dne 26.3.2008
 
                        * Majetek evidovaný s nulovou hodnotou byl oceněn a zaúčtováním pod dokladem č. 3/2008, který zastupitelstvo obce schválilo dne 26.3.2008.
                        * Byly vyhotoveny likvidační protokoly k majetku vyřazenému v roce 2007. Likvidační protokoly byly schváleny obecním zastupitelstvem 26.3.2008.
 
 
 
 
Přílohy:
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚC Brod nad Tichou
Rozborový přehled o stavu příjmů, výdajů a financování k 31.12.2007
Výkaz Fin 2-12 M
Návrh usnesení
VÚD 2/2008, VÚD 3/2008
Likvidační protokoly k majetku vyřazenému v roce 2007
 
Návrh usnesení:
 
 
            Zastupitelstvo obce Brod nad Tichou schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2007. Dále schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007 provedenou kontrolní skupinou ekonomického oddělení Krajského úřadu v Plzni - s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření.
 
           
Zastupitelstvo obce Brod nad Tichou přijímá tato opatření:
 • zajistí důkladnou kontrolu návrhu rozpočtu obce a následnou kontrolu výkazu Fin 2-12M, aby nedocházelo k odlišným podobám rozpočtu.
 • starosta zajistí řádné zveřejnění následných závěrečných účtů v předepsaných lhůtách na úřední desce a zanesení do zavedené knihy dokumentů vyvěšených na úřední desce OÚ.
 • sepsání dodatku ke smlouvě o půjčce na odkoupení bytu na částku Kč 62 436,-. Sestavení nového splátkového kalendáře s navýšenou částkou splácení, tak aby byla půjčka splacena ve stanovené lhůtě, která je uvedena ve smlouvě. Půjčka je nyní pravidelně placena.
Na pohledávku za zboží ve výši Kč 84 740,- je zpracování dodatek ke smlouvě a nový splátkový kalendář.
 • okamžité odstranění nedostatků v přesné evidenci pohledávek na účtu 315.** - doplněny předpisy za pronájmy pozemků.
 • nesprávně zařazený nákup počítače na účet 022.40 byl přeúčtován na účet 028.10. Zaúčtovaná výměna kotel byla odstraněna. Software nakoupený zároveň s počítačem byl přeúčtování z účtu 013.10 na účet 028.10.
 • dlouhodobý hmotný majetek (vybavení KD) zařazen do majetku obce dle směrnice obce
 • starosta zajistí ocenění a zařazení do staveb veřejnou studnu a hřiště
 • majetek s nulovou hodnotou byl oceněn a zanesen do účetnictví obce
 • byly vyhotoveny likvidační protokoly k majetku vyřazenému v roce 2007 a byly podepsány zastupitelstvem obce
 • zavedena kniha evidence nákupu a spotřeby pohonných hmot
 • zavedena kniha evidence dokumentů zveřejňovaných na úřední desce obce
 • zastupitelstvo obce zajistí zkvalitnění činnosti kontrolního a finančního výboru obce
 • zajistit účast účetní obce na školeních k zákonům o účetnictví ÚC
 • obec zažádá Krajský úřad v Plzni o dílčí přezkoumání hospodaření obce a přípravu podkladů (metodický dohled) za rok 2008
 
 
 
 
 
V Brodě nad Tichou, 28.4.2008
 
 
 
 
 
Vyvěšeno:__________________________
 
Sejmuto: ___________________________
 
Schváleno: _________________________

13. - 29. 11. 2018

Oznámení

Úřední deskaZobrazit více

12. - 22. 11. 2018

Upozornění-změna datumu schůze 2.jednání zastupitelstva obce

Úřední deskaZobrazit více

7. - 23. 11. 2018

Usnesení zastupitelstva obce č./2018

Úřední deskaZobrazit více

7. 11. 2018 - 31. 3. 2019

Otevírací doba v zimním období-pohostinství

Úřední deskaZobrazit více

2. 11. - 31. 12. 2018

Návrh rozpočtu SOČ na rok 2019

Úřední deskaZobrazit více