mojeiD na našich stránkách!

Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany obec Brod nad Tichou. Více informací naleznete zde.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní verze

mobilní verze webu

Obsah

Závěrečný účet obce Brod nad Tichou za rok 2009
Zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb, O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)
NÁZEV: Obec Brod nad Tichou
SÍDLO: Brod nad Tichou č.p. 7 ; 348 15 Planá
IČO: 00573787
Rozpočet obce Brod nad Tichou byl schválen zastupitelstvem obce dne 18.2.2009. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce i v elektronické podobě s dálkovým přístupem od 30.1. – 17.2.2009.
Během roku 2009 byl rozpočet upravován pěti rozpočtovými opatřeními: Rozpočtové opatření č.1/2009 ze dne 2.4.2009 ; rozpočtové opatření č.2/2009 ze 7.10.2009 ; rozpočtové opatření č.3/2009 z 18.11.2009 ; rozpočtové opatření č.4/2009 z 16.12.2009 ; č.5/2009 z 31.12.2009. Všechny rozpočtové změny byly projednány a schváleny zastupitelstvem obce.
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009
(údaje jsou v tis.)

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Plnění k 31.12.2008
% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy
2 376
2379
2030
85
Třída 2 - Nedaňové příjmy
201
486
464
95
Třída 3 - Kapitálové příjmy
40
40
29
72
Třída 4 - Přijaté dotace
7
282
282
100
PŘÍJMY CELKEM
2624
3187
2805
88
Třída 5 - Běžné výdaje
2614
2846
2375
83
Třída 6 - Kapitálové výdaje
0
131
131
100
VÝDAJE CELKEM
2614
2977
2506
84
Saldo: příjmy - výdaje
10
210
299
0
Třída 8 - financování
-10
-210
-299
0
Přijaté úvěry a půjčky
0
0
0
0
Splátky úvěrů
0
0
0
0
Schodek
0
0
0
0
Prostředky minulých let
0
0
0
0
FINANCOVÁNÍ CELKEM
-10
-210
-299
0
Přebytek (-), ztráta (+)
0
0
0
0

Údaje o plnění rozpočtu , příjmy a výdaje jsou účtovány na základě rozpočtové skladby v členění na položky a paragrafy v plném členění jsou obsaženy v příloze 1 a 2 a jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě u paní Markové (výkaz FIN 2-12).
Přehled pořízeného majetku v roce 2009:
Nákup motorové pily za 7990,- Kč, nákup nákladního přívěsu za osobní automobil v ceně 11 888,- Kč, nákup pískoviště a dětské houpačky 19 567,-Kč , nákup spořiče el. energie pro veřejné osvětlení za 6 248,- Kč , bezúplatným převodem získala obec do majetku hasičský speciál Avia -31, který slouží SDH v hodnotě 458 781,-Kč. Bezúplatně byly převedeny pozemky od Pozemkového fondu ČR v hodnotě 132 741,- Kč.
Přehled vyřazeného majetku v roce 2009:
Prodej 4 pozemkových parcel na základě kupních smluv v hodnotě 16 640,-Kč.
Vyřazení Š-1203 z důvodu opotřebení. Interním dokladem č.29/2009 je v příloze č.3 doložen seznam vyřazeného dlouhodobého majetku z důvodů opotřebení , nefunkčnosti v celkové hodnotě 84 031,45 Kč. (převážně zařízení bývalé prodejny).
2) Stav fondu rozvoje bydlení
Stav k 31.12.2009 Kč 77 324,74
Příjmy fondu tvoří splátky půjček poskytnutých v minulých letech a kladné úroky, výdajem jsou poplatky bance. V roce 2009 bylo poskytnuto 5 půjček z fondu rozvoje bydlení o celkové výši 190 000 Kč.
V roce 2009 byla vrácena desetiletá bezúročná půjčka ve výši 200 tisíc Kč, Ministerstvu pro místní rozvoj- odbor podpory bydlení.
3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
Dotace do rozpočtu obce za rok 2009 dosáhly celkem 282 597,-Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2009 je zpracováno v níže uvedené tabulce. Dotace z úřadu práce v Tachově sloužily na pokrytí mzdových prostředků zřízených 2 pracovních míst
veřejně prospěšných prací, které byly společně dotovány z prostředků ČR a z prostředků EU.

Poskytovatel
UZ
Účel
položka
rozpočet
čerpání
%
KÚ PK
-------
činnost místní správy
4112
7 400,-
7 400,-
100 %
KÚ PK
14008
Pořízení CZECHPOINTU
4116
68857,-
68857,-
100 %
ÚP TC
13234
mzdy VVP
4116
128 640,-
128 640,-
100 %
ÚP TC
13229
Mzdy VVP
4116
59 400,-
59 400,-
100 %
KÚ PK
98193
Volby 2009
4111
18 300,-
18 300,-
100%

4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009
Přezkoumání hospodaření ÚSC Brod nad Tichou provedl Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly.
Dne 29.10.2009 provedly pracovnice oddělení finanční kontroly metodickou dohlídku, zaměřenu na konzultaci k jednotlivým § zákona č.250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech, zejména pravidla rozpočtového provizoria,sestavování rozpočtu, hospodaření dle schváleného rozpočtu,provádění rozpočtových změn ,inventarizace,dokladová inventura účtů ,zásady závěrečného účtu a oblast vedení pokladní služby.
Přezkoumání hospodaření ÚSC Brod nad Tichou vykonal kontrolor pověřený řízením přezkoumání - Eva Haasová, DiS a kontrolor Libuše Křenková dne 29.3.2010.
Závěr zprávy za rok 2009:nebyly zjištěny chyby a nedostatky
(§ 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.),
Sestavila: Blanka Marková, účetní ÚSC Brod nad Tichou dne 5.5.2010
Přílohy: č.1. Výkaz Fin 2 -12 M
č.2. Rozvaha
č.3. Inventární zápis k 31.12.2009
č.4. Zpráva z dílčího přezkoumání obce(metodický dohled) z 29.10.2009
č.5.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce z 29.3.2010
Do všech příloh lze nahlédnout v kanceláři účetní ( budova obecního úřadu) v úředních hodinách.
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele :
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 4,92 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 3,18 %
c)podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Brod nad Tichou s ch v a l u j e celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2009 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 provedenou kontrolní skupinou ekonomického oddělení Krajského úřadu v Plzni b e z v ý h r a d .
Zastupitelstvo obce Brod nad Tichou doporučuje:
·         Zažádat Krajský úřad v Plzni o provedení auditu za rok 2010 společně s dílčím přezkoumáním hospodaření obce a přípravu podkladů (metodický dohled) za rok 2010
 

13. - 29. 11. 2018

Oznámení

Úřední deskaZobrazit více

12. - 22. 11. 2018

Upozornění-změna datumu schůze 2.jednání zastupitelstva obce

Úřední deskaZobrazit více

7. - 23. 11. 2018

Usnesení zastupitelstva obce č./2018

Úřední deskaZobrazit více

7. 11. 2018 - 31. 3. 2019

Otevírací doba v zimním období-pohostinství

Úřední deskaZobrazit více

2. 11. - 31. 12. 2018

Návrh rozpočtu SOČ na rok 2019

Úřední deskaZobrazit více